عـــشـق ، عـــلاقـه ، مـــحـبـت

اي شب از روياي تو رنگين شدهاي شـب از رويـاي تـو رنـگيـن شـده

ســـينـه از عـــطــر تـــوام ســنــگـيــن شـده

اي بـــه روي چــشــم مـــن گــسـتــرده خـويـش

شـــاديم بـــخـــشـنـده از انـــدوه خــويــش

هـمچو بــاراني كـه شــويـد جـسـم خـاك

 هســتـيـم زآلــودگـي هـــا كــرده پــاك

      اي تـپــش هـاي تـن ســوزان مــــن

          آتـــــشـي در ســـايه مــژگـــان مــــــن

               اي زگـــنـــــدم زارهــــا ســـــرشــاتــر

                    

               اي ز زريــن شـــاخــه هــا پــربــارتـــر

          اي بـــگــشـــوده بـــر خــــورشــيــدهـــا

    در هـــجـــوم ظـلــمــت تـــــرديــدهــا

بـــا تــوام ديـگـر ز دردي بيم نــيست

هست اگر، جــز درد خـوشبختيم نيـست

      اي دل تـنگـم مـن و ايــن بـار نـــور؟

          هــــاي هـــوي زنــدگـي در قـعـر گـور؟

                اي دو چــشـمانــت چــمــنـزاران مــن

                           

                داغ چـــشمـت خـورده بــر چـشمان من

            پيـش از ايـنت گر كه در خــود داشـتـم

      هــــر كـســي را تــــو نـمـي انـگــاشـتـم

 درد تــــاريــكـي ســت درد خــواســتـن

 رفـــتـن و بـــيـهـوده خـود را كـاســـتــن

     ســرنـــهـادن بــرسـيـنـه دل ســيـنــه ها

          ســيـنــه آلـــودن بـه چـــرك كـيـــنـه هــا

               در نـــوازش، نــيــش مـــاران يــافـتــن

                           

                زهـــر در لــبـــخـنـد يـــاران بــــافــتــن

           زر نـــــهــــادن در كــــــف طــــرارهــــا

      گــــم شــــدن در پــــهــنــه بـــازارهــــا

 آه، اي بــــــــا جـــــان مــــن آمـيــخـتـه

 اي مـــرا از گــور مـــــــن انـــگـيــخـتــه

      چـــون ســـتــاره، بـــا دو بــال زرشـــان

           آمـــــده از دور دســـــت آســــمـانـــهـا

                از تــــو تــنــهـا بـيم خــامـوشـي گـرفت

                        
               
                

               پــيـكرم بــوي هــم آغــوشي گــرفت

               جـــوي خــــشــك ســـيـــنـه ام را آب تـــــو

               بــــســـــتــر رگــــــهـــام را ســـــيــــلاب تــــو

               در جــهـانــي ايـــنـچـنـيـن ســـرد و ســــيــاه

               بــا قــدم هـايـت قـدم هـايـم به راه

فروغ فرخزاد

+ نوشته شده در ساعت توسط ✿¸.•* hasti ¸.•*✿ |